Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreChimney, TaliesinYstrad Einion
 

Llyfryn "Mwyngloddio metel yn Ucheldir Ceredigion"


Mae llyfryn newydd sy'n disgrifio hanes diwydiant mwyngloddio plwm Ceredigion ac yn rhoi cyngor ar y ffordd orau o gadw'r gweddillion sydd wedi goroesi wedi cael ei gynhyrchu gan Archaeoleg Cambria. Nod y llyfryn 32 tudalen yw rhoi ystyr a gwerth i weddillion sydd wedi goroesi o'r diwydiant mwyngloddio plwm, a gwella gwerthfawrogiad a chadwraeth safleoedd mwyngloddio drwy ddarparu cysylltiadau a chyngor i ffermwyr a thirfeddianwyr sydd â mwyngloddiau ar eu tir.

Llyfryn Archeoleg Cambria
Cynhyrchu llyfryn sy'n rhoi crynodeb hanesyddol cyffredinol fel cefndir i ddealltwriaeth, diogelu a hyrwyddo treftadaeth Cloddio Metel Ceredigion. Mae'r llyfryn yn cynnwys llawer o ddarluniadau, gan gynnwys ffotograffau modern o ansawdd da yn ogystal â ffotograffau a dogfennau hanesyddol.


Llyfryn "Mwymgloddio metel yn Ucheldir Cereigion"]Rhoddir sylw i hanes ac effaith mwyngloddio metel yn y sir, o'r cyfnod cynhanesyddol i'r ugeinfed ganrif. Heddiw, mae adfeilion adeiladau, mwyngloddiau a thomenni gwastraff yn atgofion gweladwy o'r etifeddiaeth mwyngloddio metel, ond weithiau gwelir y safleoedd hyn fel niwsans peryglus, ac yn darged ar gyfer tipio anghyfreithlon, yn hytrach na bod yn oroeswyr olaf treftadaeth genedlaethol a rhyngwladol bwysig. Mae'r llyfryn yn rhoi cyngor ynglŷn â sut mae amddiffyn a diogelu gweddillion y safleoedd hynny a oroesodd. Mae hyn mor bwysig os ydym am ddeall gorffennol Ceredigion.
Mae'r llyfryn, sy'n cynnwys argymhellion ynghylch llefydd i fynd, hefyd yn ceisio helpu i gadw etifeddiaeth mwyngloddio Ceredigion yn fyw drwy godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i ddarganfod a mwynhau treftadaeth mwyngloddio cyfoethog yr ardal.

Cynhyrchwyd y llyfryn gan Archaeoleg Cambria. Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i symud addysg y cyhoedd ym maes archaeoleg yn ei blaen. Mae'n ymroddedig i weithio i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd o'r amgylchedd hanesyddol.Mae'r llyfryn nawr ar gael drwy gysylltu â Richard Jones yn Archaeoleg Cambria, Neuadd y Sir, Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gâr SA19 6AF.
Ffôn: 01558 823 121.
E-bost:

Gellir hefyd ei lawr lwytho drwi glicio fan yma. "Metal Mining in Upland Ceredigion booklet"

Grant y ddyfarnwyd: £3852

Dyddiad cymeradwyo'r prosiect: Ebrill 2006.


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig