Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Chimney, TaliesinCwm YstwythWheelhouse, Bryn yr Arian
 

Llyfryn "Mwyngloddio metel yn Ucheldir Ceredigion"


Mae llyfryn newydd sy'n disgrifio hanes diwydiant mwyngloddio plwm Ceredigion ac yn rhoi cyngor ar y ffordd orau o gadw'r gweddillion sydd wedi goroesi wedi cael ei gynhyrchu gan Archaeoleg Cambria. Nod y llyfryn 32 tudalen yw rhoi ystyr a gwerth i weddillion sydd wedi goroesi o'r diwydiant mwyngloddio plwm, a gwella gwerthfawrogiad a chadwraeth safleoedd mwyngloddio drwy ddarparu cysylltiadau a chyngor i ffermwyr a thirfeddianwyr sydd â mwyngloddiau ar eu tir.

Llyfryn Archeoleg Cambria
Cynhyrchu llyfryn sy'n rhoi crynodeb hanesyddol cyffredinol fel cefndir i ddealltwriaeth, diogelu a hyrwyddo treftadaeth Cloddio Metel Ceredigion. Mae'r llyfryn yn cynnwys llawer o ddarluniadau, gan gynnwys ffotograffau modern o ansawdd da yn ogystal â ffotograffau a dogfennau hanesyddol.


Llyfryn "Mwymgloddio metel yn Ucheldir Cereigion"]Rhoddir sylw i hanes ac effaith mwyngloddio metel yn y sir, o'r cyfnod cynhanesyddol i'r ugeinfed ganrif. Heddiw, mae adfeilion adeiladau, mwyngloddiau a thomenni gwastraff yn atgofion gweladwy o'r etifeddiaeth mwyngloddio metel, ond weithiau gwelir y safleoedd hyn fel niwsans peryglus, ac yn darged ar gyfer tipio anghyfreithlon, yn hytrach na bod yn oroeswyr olaf treftadaeth genedlaethol a rhyngwladol bwysig. Mae'r llyfryn yn rhoi cyngor ynglŷn â sut mae amddiffyn a diogelu gweddillion y safleoedd hynny a oroesodd. Mae hyn mor bwysig os ydym am ddeall gorffennol Ceredigion.
Mae'r llyfryn, sy'n cynnwys argymhellion ynghylch llefydd i fynd, hefyd yn ceisio helpu i gadw etifeddiaeth mwyngloddio Ceredigion yn fyw drwy godi ymwybyddiaeth ac annog pobl i ddarganfod a mwynhau treftadaeth mwyngloddio cyfoethog yr ardal.

Cynhyrchwyd y llyfryn gan Archaeoleg Cambria. Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth i symud addysg y cyhoedd ym maes archaeoleg yn ei blaen. Mae'n ymroddedig i weithio i helpu i ddiogelu, cofnodi a dehongli pob agwedd o'r amgylchedd hanesyddol.Mae'r llyfryn nawr ar gael drwy gysylltu â Richard Jones yn Archaeoleg Cambria, Neuadd y Sir, Stryd Caerfyrddin, Llandeilo, Sir Gâr SA19 6AF.
Ffôn: 01558 823 121.
E-bost:

Gellir hefyd ei lawr lwytho drwi glicio fan yma. "Metal Mining in Upland Ceredigion booklet"

Grant y ddyfarnwyd: £3852

Dyddiad cymeradwyo'r prosiect: Ebrill 2006.


>>>> Yn ôl i brosiectau cynaliedig