Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Cwm YstwythChimney, TaliesinOchre
 

Beicio


Boed yn lonydd gwledig tawel gyda'u llu o flodau gwyllt ac arogl Gwyddfid yr haf neu'r adrenalin o fynd ar lwybr i feiciau mynydd, mae rhywbeth i bob un sy'n hoffi teithio ar ddwy olwyn yng Ngheredigion.

Beicio ar y ffordd

I Feicwyr ffordd, mae gan Rwydwaith Beicio Cenedlaethol Sustrans ddau lwybr yn yr ardal:
Cyclists at Teifi Pools

llwybr 81 NCN - Mae Lôn Cambria yn daith dwy ganolfan rhwng yr Amwythig ac Aberystwyth, gan fynd trwy Gwm Elan, Cwmystwyth a Phont-rhyd-y-groes.

llwybr 82 NCN Mae Lôn Teifi yn ymestyn o Aberystwyth (trwy NCN81) i Bont-rhyd-y-groes, yna mae'n mynd i gyfeiriad y de-orllewin ar hyd lonydd tawel afon Teifi tuag at Aberteifi ac Abergwaun.

Mae llwybrau 81 ac 82 NCN yn mynd trwy ardaloedd a chymunedau a arferai fod yn fasnachol iawn o ganlyniad i'r diwydiant cloddio plwm.


Ceir tair Canolfan Egwyl Beicio Cymru yng Ngheredigion sy'n diwallu anghenion ymwelwyr sy'n beicio. Mae dwy o'r canolfannau hyn yn cysylltu â llwybr 82 NCN yn Llanbedr Pont Steffan a Thregaron ac yn ne'r sir yn Aberteifi. Mae'r drydedd ganolfan yn cysylltu trefi arfordirol Aberaeron a Cheinewydd.

• Mae Llwybr Rheidol yn llwybr beicio Ceredigion ag arwyddion sy'n ymestyn o Aberystwyth i Bontarfynach gan deithio ar hyd lonydd tawel cwm Rheidol sy'n adnabyddus mewn cylchoedd cloddio am y Rheidol a chloddfeydd cysylltiedig. Beth am fynd â'ch beic ar y trên i Bontarfynach a beicio yn ôl i lawr y dyffryn i Aberystwyth? Dilynwch y chysylltiad i Lwybr Beicio'r Rheidol

• Bydd Llwybr arfaethedig Ystwyth yn eich galluogi i fynd ar daith o Aberystwyth i Dregaron ar hyd llwybr afon Ystwyth. Mae Llwybr Ystwyth yn llwybr beicio, yn llwybr ceffylau ac yn llwybr i gerddwyr sy'n 34 cilomedr o hyd ac sy'n cael ei ffurfio ar hyn o bryd, ac ar ôl ei gwblhau, bydd yn addas i bob gallu.

Beicio Mynydd


Beicwyr yn Nant yr Arian

• I'r rhai mwy anturus, ceir canolfan feicio mynydd Cymru yng Nghanolfan Ymwelwyr Coedwig Bwlch Nant yr Arian, a leolir ar ffordd A44 i'r dwyrain o Aberystwyth. Mae Bwlch Nant yr Arian yn cynnig dros 35 cilomedr o lwybrau beicio mynydd o gwmpas nifer o safleoedd cloddfeydd hanesyddol.
O'r safle hwn, gellir cyrraedd ardaloedd fel Cwmsymlog, Cwmerfyn, Goginan, Esgair Hir a Hafan trwy ddefnyddio llwybrau a ffyrdd coedwig. Sylwer: Nid yw'r llwybrau i'r safleoedd hyn yn cynnwys arwyddion a bydd angen eich bod yn gallu darllen mapiau er mwyn eu defnyddio.


I'r rhai hynny y mae ganddynt fwy o ddiddordeb mewn adrenalin yn hytrach na safleoedd hen gloddfeydd, mae'r ganolfan yn cynnig tri llwybr beicio mynydd gwych:
• Mae Llwybr Pendam yn llwybr 9 cilomedr o hyd sy'n cynnwys rhai adrannau sy'n dechnegol heriol
• Mae Llwybr y Copa yn anoddach ond mae'n cynnig 16 cilomedr o feicio i fyny ac i lawr dros lwybr un lôn pwrpasol.
Llwybr Syfydrin Continental Tyres yw'r her eithaf ym Mwlch Nant yr Arian. Mae'r llwybr yn cynnwys adrannau o'r ddau llwybr coedwig arall gan ymestyn y profiad i lwybr diffeithwch sydd dros 35 cilomedr.

Cysylltiadau eraill cysylltiedig


>>> Yn ôl i weithgareddau