Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionYstrad EinionWaterwheel at Llywernog
 

Datblygiad Mwyngloddio


• Gellir olrhain mwyngloddio yng Ngheredigion yn ôl i'r Oes Efydd. Ymhen amser, y prif fetelau a gynhyrchwyd oedd plwm, zinc ac arian, gydag ychydig o gopr a grisial trwm (barytes).
• Golygai cloddio am fwynau dynnu defnydd o ochr yr hollt serth (gwythiennau mwyn) yn y graig. Yn wreiddiol, byddai'r mwynfeydd wedi bod yn weithfeydd brig (ar yr wyneb), yn chwilio am gopr o bosibl, a byddai rhwyddineb tynnu'r mwyn allan yn bwysicach na faint o fwyn oedd ar gael.• Roedd galw mawr am blwm yn ystod goresgyniad y Rhufeiniaid ac efallai mai dyma pryd y cyflwynwyd y dull o agor twneli llorweddol – sef mynedfeydd (adits).
• Defnyddid mynedfeydd ar gyfer mynd mewn, draenio, a chael y mwynau allan. Gwnâi tir mynyddig Canolbarth Cymru hyn yn haws.
• Pan gloddir twnnel dan ddaear i gysylltu siafftiau heb dorri i'r wyneb, gelwir hyn yn lefel neu'n bonc.
• Weithiau gelwir mwyngloddio am fwynau metalig yn “fwyngloddio craig galed”, ac fel yr awgryma'r enw, rhaid oedd tynnu mwynau o graig galed.
"Pit Props"


• Wrth i'r mwyngloddwyr weithio drwy'r graig galed, roedd y rhan fwyaf o'r lefelau a agorwyd yn cynnal eu hunain ac nid oedd angen “coedyn pwll” (pit props) fel y ceid wrth gloddio am lo - oni bai pan fyddai lefel yn taro ar ddaear wael.
• Os yw lefel yn dilyn gwythïen, fe'i gelwir yn “doriad” (drive) neu'n “ddrifft”.
• Mewn “toriad” neu "ddrifft” gellid tynnu defnydd oddi tan y lefel neu uwch ei phen. Pan fo defnydd wedi'i dynnu o uwchben, llenwid y gwagle yn aml yn ôl â chraig wastraff wedi'u cynnal ar ddarnau o bren. Gosodwyd y pren yn y graig i bontio'r lefel ychydig yn uwch na'r uchder oedd ei angen i gerdded. Pan dynnid defnydd oddi isod, rhoddid llawr pren “ffug” er mwyn sicrhau bod modd tramwyo drwy lefel. Ymhen amser byddai'r pren hyn yn pydru, gan achosi cwympiadau.• Byddid yn defnyddio coed ac yn ôl-lenwi â chraig yn y lefelau neu bonciau hefyd. Gellid gwneud defnydd da o graig wastraff drwy ei defnyddio i gynnal ochrau neu “fochau” (cheeks) y lefel neu bonc yn hytrach na'i chludo allan o'r fwynfa i'w gwaredu. Byddai'r ôl-lenwi hwn hefyd yn blatfform gweithio cyfleus i'r mwyngloddwyr.
• Gelwir yr ardal lle cloddir gwythïen o fwyn yn “bonc”, ac weithiau edrychai fel hafn neu geunant anferth dan ddaear. Weithiau byddai'r rhain yn torri i'r wyneb a'r enw ar y rhain oedd “gunnis”.
• Aethpwyd ati i ddyfnhau llawer o'r gweithfeydd brig cynharaf mewn amser gan greu siafftiau. Wrth dynnu'r mwynau, aed hyd yn oed yn ddyfnach gan dorri mwy o lefelau i'w cysylltu o'r llawr isaf.
• Yn y pen draw, âi'r siafftiau mor ddwfn fel nad oedd hi'n ymarferol eu draenio yn naturiol o'r lefelau. Byddai'n rhaid wedyn pwmpio a chodi yn fecanyddol.