Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
OchreChimney, TaliesinWheelhouse, Bryn yr Arian
 

Penwythnos Treftadaeth Gŵyl y Banc 2005


Ailymweld â chloddfeydd Canolbarth Cymru!

Simnai Cwmsymlog
Yn dilyn llwyddiant diwrnod Treftadaeth Ymddiriedolaeth Gadwraeth Cloddfeydd Cymru yng Nghwmystwyth yn 2004, dychwelodd aelodau'r Ymddiriedolaeth a thrigolion lleol i gloddfeydd Canolbarth Cymru am ddigwyddiad tri diwrnod, a gynhaliwyd yn ystod Gŵyl y Banc ym mis Awst.


Eleni, cynhaliwyd y Digwyddiad Treftadaeth ar y cyd ag Ysbryd y Mwynwyr Spirit of the Miners. Bu'r penwythnos hwn yn gyfle i aelodau'r Ymddiriedolaeth o bob cwr o Brydain a'r gymuned leol i rannu gwybodaeth a straeon am bwnc sydd wedi siapio tirlun a chymunedau gogledd Ceredigion. Roedd yn galonogol gweld cymaint o aelodau lleol iau yn cymryd diddordeb yn nigwyddiadau'r penwythnos hefyd, a oedd yn cynnwys teithiau cerdded, anerchiadau a chyflwyniadau am hanes cloddio lleol.

Bu Simon Hughes, awdur lleol a hanesydd cloddio yn arwain y teithiau cerdded a'r anerchiadau ddydd Sadwrn a dydd Llun a bu George Hall, awdur llyfrau niferus am Gloddio yng Nghymru, yn eu harwain ar y dydd Sul.
Penwythnos Treftadaeth 2005: Cwmsymlog
Gwelwyd cychwyn braf i'r penwythnos ar y dydd Sadwrn a chynhaliwyd ymchwiliadau ger y Simnai, y capel a'r ardal o gwmpas yng Nghwmsymlog. Ar ddydd Sul, roedd y diwrnod yn cynnwys ymweliadau â chloddfeydd Glogfach, Glogfawr a Logaulas ger Pont-rhyd-y-groes. Cynhaliwyd y digwyddiad gyda'r hwyr yn nhafarn The Miners Arms ym Mhont-rhyd-y-groes enw addas o ystyried y digwyddiad. Trafodwyd amrywiaeth o agweddau ar thema cloddio gan gynnwys cloddio yng Nghanolbarth Cymru yn y 1950au gan George Hall, cyflwyniad clyweledol gan Peter Frampton ynghylch Cwmystwyth a Chwm Elan, ac anerchiad gan Simon Timberlake o'r Grŵp Ymchwil ar Gloddfeydd Cynnar ynghylch cloddio yn yr Oes Efydd a chloddio cynnar yng Nghwmystwyth. Cafwyd sioe sleidiau gan Graham Lewis hefyd, ysgrifennydd Ymddiriedolaeth Gadwraeth Cloddfeydd Cymru. Rhoddodd David Bick, awdur o fri sydd wedi ysgrifennu llyfrau niferus am gloddio yn sir Aberteifi a Chanolbarth Cymru, ddiweddariad i'r gyfres Cloddfeydd Metel Canolbarth Cymru.

Er gwaethaf y glaw cynnar fore dydd Llun, cynhaliwyd y daith gerdded o gwmpas y cloddfeydd yn Nhal-y-bont, a gychwynnodd yn Erglodd ac Alltycrib. Uchafbwynt y diwrnod oedd darganfod carreg forthwylio o'r Oes Efydd. Cynhaliwyd y digwyddiad gyda'r hwyr yn Neuadd Goffa Tal-y-bont ac unwaith eto, gwelwyd aelodau'r ymddiriedolaeth ac aelodau'r gymuned leol yn mynychu. Roedd y noson yn cynnwys anerchiadau gan Simon Hughes am gloddio yn ardal Tal-y-bont, diweddariad diddorol gan Nigel Page o Cambria Archeology ynghylch y gwaith cloddio yng Nghors Borth, a gwelwyd Simon Timberlake yn dychwelyd i roi anerchiad pellach am y dulliau a ddefnyddiwyd yn ystod gweithgarwch cloddio yn yr Oes Efydd a dangosodd garreg forthwylio wedi'i hail-lunio i'r grðp.
Digwyddiad yn yr hwyr yn Neuadd Talybont
Hoffai Ysbryd y Mwynwyr Spirit of the Miners ddiolch i bawb a fynychodd y teithiau cerdded a'r anerchiadau amrywiol, Graham Levins, ysgrifennydd yr Ymddiriedolaeth am drefnu'r digwyddiad a'r Ymddiriedolaeth am ganiatáu i'r prosiect chwarae rhan yn y penwythnos. Estynnir diolch arbennig i'r tirfeddianwyr hefyd am roi eu caniatâd i'r grðp fynd ar y safleoedd hyn. Edrychwn ymlaen at weld hwn yn datblygu i fod yn ddigwyddiad blynyddol yn y calendr nawr, a rhaglen o deithiau cerdded dydd yn cael ei llunio.
>>>> Yn ôl i hen ddigwyddiadau