Jump to content
Title: Ysbryd y Mwynwyr - Spirit of the Miners
Ystrad EinionCwm YstwythWheelhouse, Bryn yr Arian
 

Nant-Yr-Arian


12 milltir i'r dwyrain o Aberystwyth, mae Canolfan ymwelwyr y Comisiwn Coedwigaeth yn Nant yr Arian yn cynnig rhywbeth i'r teulu cyfan. Mannau chwarae i'r plant, cyfleoedd i dynnu lluniau a bwydo'r Cudyll Coch i'r rhai mwy tawel a llwybrau cerdded, marchogaeth a beicio mynydd i'r rhai mwy egniol.

Saif hwn ar yr A44, sy'n mynd trwy ganol ardal y mwyngloddiau. Os ewch tua'r gorllewin i gyfeiriad yr arfordir, gan deithio o Bowys i Geredigion, fe ddatgela'r dirwedd pant a bryn hwn rai o'i gyfrinachau.

Gellwch gyrraedd mwyngloddiau hanesyddol Castell, Ponterwyd, Nant yr Arian, Darren, Cwmsymlog, Cwmerfyn, Nant-y- moch, Ystumtuen, Llywernog, Goginan, Cwmbrwyno a Rheidol ymhen ychydig funudau. Mae enwau rhai o'r cymunedau hyn yn para'n fyw yn yr enwau sydd ar arwyddion ffyrdd yn y gymdogaeth. Er bod y cymunedau hyn yn ddyledus am eu bodolaeth i'r mwyngloddiau, mae'r rhan fwyaf ohonynt yn anghofiedig ac wedi'u gorchuddio â thyfiant.

Wrth i chi fwynhau'r lliaws o gyfleusterau sy'n Nant yr Arian, arhoswch am ennyd i fyfyrio ar y dirwedd hon a oedd unwaith yn llawn prysurdeb, ac i feddwl am y gweithwyr yn cloddio'r mwyn gwerthfawr o'r milltiroedd o dwneli tanddaearol, ac am y cyfoeth a wnaed ac a gollwyd.
pâr o Barcud Coch

Canolfan ymwelwyr y Comisiwn Coedwigaeth yn Nant yr Arian

Golygfa o Nant yr Arian

Mae'r fforest yn cynnwys un o brif gyfleusterau hamdden yr ardal: Canolfan Ymwelwyr Bwlch Nant yr Arian (sydd ar agor 10am 5pm yn yr haf, 10am tan y bydd yn tywyllu yn y gaeaf) yng nghalon tir y Comisiwn Coedwigaeth. Mae'r bws 525 o Aberystwyth i Bonterwyd yn aros ger mynedfa'r maes parcio.

Ffurfiwyd y fforest fel siâp pedol uwchben cwm dwfn sydd yn ymestyn yr holl ffordd i'r môr, 10 milltir i ffwrdd. Mae'r golygfeydd yn anhygoel ac mae rhywbeth yma i'r holl deulu teithiau cerdded trwy'r fforest, ardal i'r plant i chwarae, llwybrau i'r beiciau mynydd a chyfle i fwydo'r barcud coch bob dydd.
Mae bwyd ar gael yng nghaffi a siop y Ganolfan Ymwelwyr. Ond os oes well gennych wneud rhywbeth ymarferol ymwelwch â'r ganolfan ymwelwyr am gyfle i fwydo'r barcud coch tra ar yr un pryd yn mwynhau'r olygfa ysblennydd.Cerflun o'r barcud coch yn Nant yr Arian

>>>> Lleoliadau i'w gweld